Általános Szerződési Feltételek és Szabályzat

A Business Contact Community Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1221 Budapest, Kapisztrán utca 7.; cégjegyzékszám; adószám: 23087251-2-43) (a továbbiakban: „BCC”) szolgáltatásait az alábbi feltételek mellett nyújtja. 


Preambulum: 

Az ÁSZF a BCC szerződött, belépési nyilatkozatot kitöltött a és a tagsági díjat megfizető tagjai számára biztosít információt a tagságukból eredő előnyök kihasználása érdekében. 

A BCC célja az üzleti etikai szint emelése, a tagok közti bizalom erősítése révén tagjai számára rendszeres találkozók keretében üzleti ajánlások adásának lehetőségét teremtse meg, ezáltal segítse tagjait az eredményesebb gazdálkodásban.


Fogalmak:

Tag:

A BCC szervezetén belül az a szervezet, vagy személy, aki a belépési nyilatkozatot kitöltötte, jelentkezését a BCC elfogadta és az esedékes tagsági díjat megfizette. 

A tagság a Tag és a BCC között hoz létre szerződéses kapcsolatot, mely alapján a Tag tagsági jogait gyakorolni jogosult. 

Vendég: 

A BCC szervezete vagy egy tag meghívása által a BCC egyik csoportja találkozóján résztvevő vállalkozó. 

BCC Csoport: 

Az a szervezeti egység, amelyben a tagok aktívan részt vehetnek, a belépési nyilatkozatban foglaltak alapján. 

Területi vagy Csoport menedzser (Szervezetfejlesztő):

Az adott BCC Csoport vezetője, aki felelős a csoport megfelelő működéséért és fejlődéséért. Tagja lehet egy felállított Etikai Bizottságnak. 

BCC Csoportvezető: 

Egy adott BCC csoport tagja, aki ellátja a csoport adminisztratív vezetését, levezeti az üzleti csoport találkozóját.

BCC Etikai Tanácsa:

Az Etikai Kódexben meghatározott személyekből álló testület, amely egyes hozzá rendelt etikai kérdésekben a rá vonatkozó szabályok szerint eljárva dönt a csoportokon belül kialakult etikai kérdésekben. 

Tagsági Díj:

A BCC adott csoportjában való részvétel előfeltétele. A Tagsági díj megfizetése biztosít jogot az adott csoportban való részvételre és a BCC szolgáltatásainak igénybevételére. A belépési nyilatkozat BCC általi elfogadása esetén a Tag a teljes éves tagdíj megfizetésére köteles függetlenül attól, hogy a BCC szolgáltatásait használja-e, vagy sem. A használat elmaradása nem érinti a Tag éves tagdíj fizetési kötelezettségeit. 

Találkozó: 

Üzleti célú, rendszeres, általában kéthetente tartott összejövetel, ahol a BCC által meghatározott program szerint kerül sor a tagok bemutatkozására és ajánlások kérésére / adására.

BCC Etikai Kódex 

A tagsággal a jelentkezők vállalják, hogy üzleti tevékenységüket az üzleti tisztesség és megbízhatóság, szakmájuk etikai és jogi normái betartásával folytatják, valamint betartják a BCC Etikai Kódexben foglaltakat.


A BCC tagság létrejötte:

1. A BCC-ben taggá válik az a személy, vagy vállalkozás és annak delegáltja, vagy vezetője, aki ill. amely a belépési nyilatkozatot aláírta, a tagsági díjat megfizette és a jelentkezését a BCC elfogadta. A tagság nem átruházható más vállalkozásra, azonban a tag jogosult más személyt – a BCC jóváhagyásával – delegálni. A delegálást a BCC  az Etikai Kódexben szabályozza.

2. A Belépési Nyilatkozatban foglaltak alapján a Tag arra szerez jogot, hogy a jelentkezésében meghatározott csoport találkozóin rendszeresen részt vegyen, a tevékenységébe bekapcsolódjék, és a jelentkezésben megjelölt tevékenységi kört képviselje. 

3. A Belépési Nyilatkozatban szereplő tevékenységi körre vonatkozóan a BCC Csoportban kizárólagosságra jogosult (tehát, BCC szavatolja, hogy ugyanazon tevékenységi körrel más tagot nem vesz fel az adott csoportba.)

4. A Tagot a tagsági díjon felül terheli a találkozón (reggeli/ebéd/vacsora, stb…) való részvétel díja is.

5. Tag távolléte esetén lehetőség szerint helyettesről gondoskodik.

6. A BCC Csoport üzleti reggeli megadott időbeosztás és tematika alapján zajlik. 

a. A tag köteles az üzleti normáknak megfelelően időben érkezni, és az üzleti reggeli végéig maradni. 

b. A tag köteles az üzleti reggelin megfelelő öltözékben megjelenni, illetve megfelelő magatartást tanúsítani.

Tag jogai és a tagság biztosította szolgáltatások:

7A tagság lehetőséget biztosít a jelentkezési lapon rögzített csoport találkozóin való részvételre, a találkozón (reggeli/ebéd, stb…) előadások megtartására. Ezek lehetetnek 5, 10, illetve 15 perces előadások. Az előadások célja, hogy lehetőséget biztosítson a tag számára a belépési nyilatkozatban rögzített tevékenységgel kapcsolatos bemutatkozásra.

8. A Tag lehetősége van a tagsági idő alatt a BCC Alapképzésein részt venni, amelyek a tagság és annak delegáltjai számára a tagság idejére díjmentesek.

9. A Tag térítésmentesen jogosult használni a BCC24 elnevezésű alkalmazás használatára, melyet a http://bcc24.bcc-hungary.hu weboldalon tud aktiválni.

10. A Tag igényelheti a Területi/Csoport menedzserek segítségét, és kérhet személyes konzultációt a tagsága sikeresebb működése érdekében. 

A Vendéghívás szabályai:

11. A Tag számára ajánlott minden üzleti reggelire legalább egy vendéget hívni, a saját és a csoport üzleti potenciáljának növelése érdekében.

12. A Vendég adatait a Területi/Csoport Menedzser számára elküldeni, és egyeztetni a meghívásról.

13. Amennyiben a Vendég tevékenysége ütközik valamely tag tevékenységével, akkor a Területi/Csoport Menedzser jogosult a Vendéget másik csoportba meghívni. 

A szabályok és feltételek nem betartása: 

14. A tagság lehetőséget biztosít a szolgáltatások igénybevételére, elsősorban a csoportja találkozóin való réstvételre. Amennyiben a Tag ezen jogával 3 egymást követő találkozón, anélkül, hogy magát kimentené, nem él, a BCC úgy tekinti, hogy tagságáról lemond és tagságának egyidejű megszüntetése mellett (kizárás) jogosult helyette az adott üzleti területről más jelentkező jelentkezését elfogadni. 

15. Ha a Tag nem tartja be jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy olyan üzleti-, etikai magatartást tanúsít, ami nem felel meg a BCC Etikai Kódexében foglaltaknak, azaz hátrányos lehet a BCC, vagy más tagok üzletére, jó hírére, tevékenységére, úgy a BCC Etikai tanácsa, a vétség alapján az alábbi döntéseket hozhatja: 

a. Szóbeli figyelmeztetés
b. Írásban történő felszólítás
c. A tagság 30 napra történő felfüggesztése
d. Kizárás
e. Az etikai eljárás kommunikálása az érintettek felé
 

16. A BCC Etikai Tanácsának összetételét a BCC Etikai Kódex szabályozza. Legalább három személy részvételével jogosult dönteni. A bizottság döntése alapján a BCC mindenkori ügyvezető igazgatója jár el. 

17. A tagság megszűnik a meghatározott idő elteltével vagy a tag kizárásával.

18. A Tag kizárására a BCC egyoldalú döntése alapján kerülhet sor, amennyiben a Tag tagsági jogait a jelen ÁSZF 14. pontjában foglaltak szerint nem gyakorolja, vagy olyan magatartást tanúsít, amellyel megsérti a BCC Etikai szabályait, és őt a tagságra méltatlanná teszi. A kizárás nem mentesíti a Tagot a magatartásával okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól, a kártérítés legalacsonyabb és magából a magatartásból eredően a Tagot terhelő mértéke a Tag által befizetett éves tagsági díjnak a kizárástól az időszak végéig terjedő idő arányos része. 

Általános Szabályok:

19. A BCC fenntartja a jogot, hogy ezen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A módosításról köteles tájékoztatni a szervezet tagjait. 

20. Az ÁSZF-et és annak változásait a BCC a www.bcc-hungary.hu weboldalon teszi közzé. A tag a BCC rendszerében való részvétellel és a szolgáltatások igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A Belépési Nyilatkozat aláírásával és a tagdíj megfizetésével és/vagy a BCC által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételével a tag kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az Etikai Kódexet megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

21. A BCC betartja és betartatja az általános jogi, etikai és üzleti szabályokat.

22. A BCC az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályokat betartja és tagjait is erre kötelezi.

23. A BCC és a Tag a között létrejött esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiketelsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni.

Jelen ÁSZF 2015. július 20-tól hatályos.