Adatkezelési szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat

I. Az adatkezelő személye, tevékenysége; az adatkezelés célja, jogalapja és köre

1.1 Az adatkezelő személye: Business Contact Community Kft, továbbiakban BCC.

Székhely: 1221 Budapest, Kapisztrán utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-952315
Adószám: 23087251243

Web/honlap: bcc-hungary.hu
Telefonszám: +36706152703

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok betartása mellett, tevékenysége során – az ügyfélkapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében – az adatkezeléssel érintett (továbbiakban: Érintett) számára üzleti kapcsolatokat, információkat, kontaktokat ad át.

Az Adatkezelő az
– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet” – GDPR), továbbá
– a 2011. évi CXII. (továbbiakban: Infotv.) hatályos rendelkezéseinek és alapelveinek, valamint
– az ágazati jogszabályok követelményeinek figyelembe vételével végzi tevékenységét.
– Az adatkezelés célja, jogalapja, érintett személye és köre

1.2 A BCC által végzett adatkezelés célja:

– ügyfél-azonosítás, ügyfélnyilvántartás, ügyfélkapcsolat
– szerződéses kötelezettségek teljesítése, ez alapján:
a BCC által nyújtott szolgáltatások koordinálása
– a jogi kötelezettségek, valamint a jogos érdek érvényesítése, beleértve:
a BCC és az Érintett közötti esetleges jogviták hatékony rendezése
– kapcsolattartás, kommunikáció, tájékoztatás, hibaelhárítás

1.2.1 Természetes személyek adatainak BCC általi kezelése

A BCC jogi személyekkel (a továbbiakban Tagokkal) kötött szolgáltatási szerződés alapján rendezvényeket szervez olyan természetes személyek részvételével (a továbbiakban Résztvevők), akik a Tagok természetes személy tulajdonosai, tisztségviselői vagy munkavállalói, a  Tagok illetve a Részvevők egymás közötti üzleti kapcsolatainak létrehozása és fejlesztése céljából.

A BCC más módon is előmozdíthatja a Tagok illetve a Résztvevők egymás közötti üzleti kapcsolatainak létrehozását és fejlesztését.

A BCC a  Tagok érdekében ehhez kifejezetten hozzájáruló Résztvevők, illetve a tagsági jogviszonyt megelőzően Vendég státusban meghívott személyek egyes személyi adatait egyrészt

– a Tagok önkéntes hozzájárulása, valamint
– a Tagok és a BCC közötti szerződések teljesítésének szükségessége, továbbá
– a Résztvevők, valamint a
– Vendégek előzetes tájékoztatást követő, írásos és önkéntes közlése alapján tartja nyilván és kezeli, amennyiben hozzájárulását az érintett Résztvevő, illetve Vendég az őt érintő adatnak a BCC-vel történő közlésekor kifejezetten és írásban biztosítja a BCC részére,

– az BCC és a  Tagok, valamint Résztvevők és Vendégek közötti kapcsolattartás céljából,
– rendezvények és egyéb szolgáltatások koordinálása céljából,
– a Vendégek megfelelő tájékoztatása céljából,
– szükség esetén a BCC és a  Tagok valamint Résztvevők között felmerülő vitás kérdések hatékony rendezése céljából.

A Résztvevők és a Vendégek bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatják korábbi hozzájárulásukat adataik kezeléséhez.

A BCC és a jogi személy Tag közötti szolgáltatási szerződés a Résztvevőt a BCC felé nem kötelezi, Résztvevő személyes adatainak a BCC általi kezeléséhez való hozzájárulásáról kizárólag a Résztvevő határoz, erre irányuló döntését bármikor megváltoztathatja, amelynek BCC-vel való közlését a BCC tudomásul veszi.
Amennyiben azonban a Tag a BCC részére nem tud olyan Résztvevőt biztosítani, akivel a fenti célok elérhetőek, abban az esetben a BCC nem garantálja a Tag felé a teljes hatékonyságú szerződésteljesítést.

Az érintett Résztvevő ezen jogai csak a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Unió jogi aktusa – a 2018. május 25-től alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – által megengedett módon korlátozhatóak.

A korlátozás okáról és terjedelméről a Résztvevő, mint érintett a BCC-től igény, vagy jogszabályi előírás szerint részletes tájékoztatást kap.

Az érintett Résztvevők által rendelkezésre bocsátott és a BCC által nyilvántartott egyes személyes adatok kezelése magában foglalja azok célhoz kötött közlését vagy elérhetővé tételét más Résztvevők és Tagok részére.

1.2.2 A kezelt adatok köre:

A BCC a Tagok alábbi adatait kezeli (nem csak személyes adatok):
– Név: cégnév, egyedi megnevezés, márkanév
– Cím: Székhely, esetleg telephely, fióktelep, boltcím
– Azonosítók: cégjegyzékszám, adószám, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma
– Elérhetőség: központi telefonszám és emailcím.

A BCC a Résztvevők és Vendégek alábbi adatait kezeli:
– Név: vezetéknév és keresztnév, Vendég esetén cégnév is.
– Elérhetőség: telefonszám és emailcím
– Kapcsolódás: Tag neve, Résztvevő beosztása.

Az adatkezeléssel érintett egyéb, nem személyes, vagy közhiteles nyilvántartásból elérhető adatok:

– a Tagok közhiteles és nyilvános cégadatai (Cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám, törvényes képviselő, elérhetőségek)
– a BCC által üzemeltetett felületek (honlapok, appok, stb) használata során tárolt adatok (használat ideje, a használó IP-címe, a használt böngésző adatai)
– a BCC által üzemeltetett felületek (honlapok, appok, stb) használata során adatfájlok (cookie) települhetnek a szolgáltatást használó számítógépére. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A fentiekre kiterjedő adatkezelés a GDPR által elismert és a magyar jogszabályoknak is megfelelő jogcímeken, illetve a használó kifejezetten hozzájárulásán alapul.

1.2.3 Az adatkezelés egyes korlátai

A BCC bűnügyi adatot nem kezel.
– A BCC szolgáltatását kizárólag 18 éven felüli Résztvevők számára tartja fenn, 18 év alatti személy nem regisztrálhat, illetve nem szerződhet, így adatainak kezelésére sem kerülhet sor.
– A BCC különleges vagy érzékeny adatot nem kezel.

Arcképet, személyt felismerhető módon megjelenítő fényképet a BCC csak az érintett külön, az egyedi arcképre illetve fényképre vonatkozó  kifejezett hozzájáruló nyilatkozata és kérése alapján kezel, és csak abból a konkrét célból, amelyet a külön hozzájáruló nyilatkozat kifejezetten megjelöl. A BCC a fényképpel kapcsolatban is törekszik az elfeledtetés igény szerinti maradéktalan teljesítésére.

A  Tag és a BCC közötti szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnéséről a BCC az érintett Részvevőt is értesíti és a Résztvevő BCC által nyilvántartott adatait a Részvevő kifejezett írásos megkeresése alapján törli, kivéve, ha az adat további kezelése a BCC más, a törlésre irányuló kérést jogilag megelőző kötelezettsége alapján szükséges.

BCC kezelheti a Résztvevő vagy a  Tag által meghívott Vendég adatait a Vendég hozzájárulása esetén, ebből a célból a BCC a Vendég nyilatkozatát kérheti.

Összegzés: a BCC. által végzett adatkezelés jogalapja

A BCC a személyes adatokat kizárólag

– a GDPR-ban, valamint a hazai jogszabályokban biztosított jogcímmel vagy felhatalmazással, ennek hiányában
– az érintett önkéntes hozzájárulásával kezeli.

Az adatkezelés során az érintett hozzájárulását írásos formában megerősítve regisztrálja (letölthető formanyomtatványok: itt). Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

– Adatbiztonság, az adatkezelés módja, az adatok továbbítása és feldolgozása.

Adatbiztonság és korlátozott adathozzáférés

A BCC gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megváltoztatás, továbbítás, felhasználás és nyilvánosságra hozatal elleni védelemről. A BCC szolgáltatások használata során történő biztonságos adatátvitelt megfelelő biztonságtechnikai eljárás biztosítja.

A BCC személyi állományának folyamatos képzésével és fejlesztésével is gondoskodik a Résztvevők személyes adatainak védelméről, a megfelelő adatbiztonságról és a jogszabályoknak megfelelő működésről.

Figyelemmel azonban a BCC által nyújtott szolgáltatás jellegére, melynek alapköve az üzleti kapcsolatok építése és az ezek során történő adattovábbítás (különös tekintetel a cégbeli kapcsolattartókra), a BCC a szolgáltatás igénybevétele során fellépő, Tagok, Résztvevők vagy Vendég által okozott jogosulatlan adatkezelésért felelősséget vállalni nem tud és nem is kíván, bár mindent megtesz az ilyen adatkezelés lehetőségének a kizárása, az esetleges visszaélések okozta károk mérséklése tekintetében.

A BCC személyes adatot nem biztonságos harmadik országba nem továbbít.

A BCC a jogszabályoknak megfelelően köteles együttműködni a hatóságokkal, jogalkalmazó szervekkel és bíróságokkal, így a jogszabályon alapuló adatkéréseket az érintett hozzájárulása nélkül, illetve kifejezett ellenzése esetén is teljesíteni köteles.

2.2 Az adatkezelés és feldolgozás során az adatokhoz hozzáférők:

– a BCC munkaviszonyban, illetve megbízásos jogviszonyban álló, megfelelő belépési engedéllyel rendelkező személyi állománya,
– a BCC által nyújtott szolgáltatás jellegénél és lényegénél fogva, az érintett hozzájárulása alapján, az üzleti kapcsolatok kialakítása céljából egyéb, szintén tag harmadik személyek,
– a jogszabály alapján kötelezően teljesítendő adatkérés során az adatokat igénylő hatóságok, egyéb szervek,
– a BCC, a BCC jogutódjai vagy akár közvetett engedményesei által megbízott, esetleges jogviták során a BCC, jogutódjai vagy az engedményeseknek  a BCC érdekein alapuló, a BCC-t megillető illetve a BCC-től származó jogait képviselő harmadik személyek, ideértve a jogi képviseletet vagy követeléskezelést ebben a körben ellátó személyeket.
– A BCC adatfeldolgozót csak a szükséges mértékben vesz igénybe. A BCC számára a tárhelyet és az adatok biztonságos tárolásának lehetőségét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyszolgáltató biztosítja.

2.3 Az adatkezelés esetei és célja

2.3.1 Az adatközlés esetei:

– egyedi írásbeli nyilatkozat (tagi, résztvevői, vendég) BCC részére történő benyújtása
– a BCC által üzemeltetett felületen történő elektronikus regisztráció
– ad hoc egyedi adatközlés (email, egyéb)

2.3.2 Az adattörlés esetei:

– jogszabályi kötelezettség vagy rendelkezés alapján
– jogellenes adatkezelés esetén
– hiányos, téves és jogszerűen nem korrigálható adatrögzítés esetén
– megszűnő adatkezelési cél esetén
– hatóság, bíróság vagy a NAIH kötelezése alapján
– az Érintett kifejezett kérésére (hozzájárulás visszavonása, tiltakozás, stb)

2.3.3 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából tovább kezelheti, ha

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.4 Az adatok továbbítása és feldolgozása

2.4.1 A BCC – ide nem értve a valamely jogszabály rá vonatkozó rendelkezéseit – kizárólag csak az Érintett előzetes, írásos hozzájárulásával továbbítja, adja át harmadik személyeknek az Érintett személyes azonosítására alkalmas adatait.

Figyelemmel a BCC által nyújtott szolgáltatás jellegére, a Szolgáltatásban való hatékony részvétel kizárólag a fenti adatokra vonatkozó hozzájárulást követően jöhet létre.

2.4.2 A BCC – jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése során – köteles együttműködni a hatóságokkal, jogalkalmazó szervekkel és bíróságokkal, így a jogszabályon alapuló adatkéréseket az Érintett hozzájárulása, illetve kifejezett ellenkezése ellenére is teljesíteni köteles.

III. Jogok, jogorvoslati lehetőségek, fogalmak
III.1. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat korábbi hozzájárulásuk után is gyakorolhatják.

Jogok:

tájékoztatáskérés a kezelt személyes adatokról, kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a hozzáférők köréről (amennyiben a tájékoztatás nem ütközik jogszabály rendelkezésébe)
tiltakozás az adatkezelés ellen
helyesbítés, adatpontosítás, releváns adat bejelentése
elfeledtetéshez való jog
adatzárolás és törlés
adathordozhatósághoz való jog (amennyiben ez értelmezhető)
panasztétel és bírósághoz fordulás joga

A BCC a fentiekre vonatkozó írásos kérelem – illetve bejelentés – beérkezését követően a kérelmet – illetve bejelentést – megvizsgálja, arra 15 napon belül írásban választ ad, ha jogszabály rövidebb határidőt nem ír elő.

A tiltakozás

A tiltakozás intézményét 2018. május 25-től az EU általános adatvédelmi rendelete szabályozza. Ennek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak olyan kezelése  ellen, amely az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, akkor is, ha az adatkezelés profilalkotásban valósul meg.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett  az általános adatvédelmi rendelet alapján jogosult arra is (amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik) hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ennek alapján a BCC a tiltakozást a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 72 órán belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Elfogadás esetén a BCC megszünteti az adatkezelést, a további adatfelvételt és adattovábbítást, valamint soron kívül zárolja az adatokat; ellenkező esetben tájékoztatja az érintettet a tiltakozás elutasításáról, mely elutasító döntés ellen az érintett  30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A BCC ezúton is rögzíti, hogy az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A BCC által kezelt személyes adatokra vonatkozóan a helyesbítési jogot jelenleg a 2011. évi. CXII. törvény (Infotv.), 2015. május 25-től az EU általános adatvédelme rendelete is biztosítja.  

Amennyiben a BCC tudomására jut az érintett közlése útján vagy más módon, hogy a BCC által   kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat haladéktalanul pontosítja, helyesbíti illetve kiegészíti, különösen az érintett kérelmére, amennyiben a pontos, helytálló illetve hiánytalan adat rendelkezésére áll vagy azt az érintett a BCC a tudomására hozza.

III.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az érintett jogainak érvényesítése, illetve a BCC adatkezelése jogszabályoknak megfelelő voltának ellenőrzése végett jelenleg a 2011. évi. CXII. törvény (Infotv.) 52.§ alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amelynek elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:061/391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

A NAIH az 2011. évi. CXII. törvény (Infotv.) és az EU általános adatvédelmi rendelete alapján független, külső befolyástól mentesen eljárni köteles, többek között bírságolási jogkörrel is rendelkező közhatalmi szerv.

3.3. GDPR – Fogalmak:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

– „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;